Disclaimer

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn aan de volgende voorwaarden onderworpen.

Algemene gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn aan de volgende voorwaarden onderworpen. Gebruik deze website uitsluitend indien u deze voorwaarden accepteert. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Will Pharma B.V. Wij behouden ons het recht voor om deze website stop te zetten of om deze website, de Algemene gebruiksvoorwaarden, de Algemene voorwaarden en de Voorwaarden voor verkoop en levering gedeeltelijk of volledig te wijzigen. Wij kunnen deze wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aanbrengen. Wij verzoeken u derhalve om bij uw volgende bezoek de voorwaarden opnieuw te bekijken, zodat u nota kunt nemen van eventuele wijzigingen.

Afstand van gebruik en genot

Alle op deze website gepubliceerde informatie, documenten en afbeeldingen zijn exclusief eigendom van Will Pharma B.V.. Alle toelatingen tot gebruik worden verleend op voorwaarde dat het copyrightbericht op alle kopieën is aangebracht, dat deze informatie uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt, dat zij niet voor commerciële doeleinden worden benut, dat de informatie op geen enkele wijze worden gewijzigd en dat de afbeeldingen op de website uitsluitend met de begeleidende tekst worden gebruikt.

Handelsmerken

Alle in hoofdletters of op andere wijze aangebrachte productnamen op deze website zijn handelsmerken van Will Pharma B.V. Elk niet-geautoriseerd gebruik of misbruik van deze handelsmerken of andere informatie is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op de wetten op het auteursrecht, de wetten inzake merkenrecht of andere industriële eigendomsrechten.

Uitsluiting van de aansprakelijkheid

Will Pharma B.V. heeft de gedetailleerde informatie op deze website met zorg naar beste weten en op professionele wijze samengesteld aan de hand van interne en externe bronnen. Wij doen ons best om deze informatie continu verder uit te breiden en bij te werken. De informatie op deze website heeft uitsluitend tot doel Will Pharma B.V. en zijn producten en diensten voor te stellen. Dit houdt echter geen garantie of verklaring in, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, inzake de volledigheid of de juistheid van de informatie op deze website. U dient er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat deze informatie niet langer up-to-date is. Wij raden derhalve aan om alle op deze website verkregen informatie te controleren voordat u ze in welke vorm dan ook gebruikt. Het op deze website gegeven advies ontheft u niet van de verplichting om dit advies zelf te verifiëren – vooral inzake onze veiligheidsinformatiebladen en technische specificaties – en ook inzake onze producten en de mate waarin deze geschikt zijn voor het beoogde procedé en doel. Mocht u advies of aanwijzingen nodig hebben betreffende onze producten of diensten, neem u dan direct contact met ons op. De gebruikers van deze website verklaren dat zij op eigen risico toegang verkrijgen tot de website en de inhoud daarvan. Noch Will Pharma B.V., noch de derden die betrokken waren bij het schrijven, de productie of de transmissie van deze website zijn aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u zich verlaten hebt op informatie die op deze website is verstrekt.

Websites van derden verkopers/koppelingen

Deze website bevat koppelingen/verwijzingen naar websites van derden. Dit betekent niet dat Will Pharma B.V. de inhoud van deze websites goedkeurt. Will Pharma B.V. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van dergelijke websites of voor schade of nadeel die voortvloeit uit het gebruikt van die inhoud, in welke vorm dan ook. Koppelingen naar andere websites worden uitsluitend verleend voor het gemak van onze bezoekers. Toegang tot die websites is op risico van de gebruiker.

Door u verschafte informatie

De gebruiker van deze website draagt volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van de informatie die hij/zij naar Will Pharma B.V. zendt, en staat er tevens voor in dat daarbij geen rechten van derden worden geschonden. De gebruiker verleent Will Pharma B.V. toestemming om deze informatie op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden of andere gespecificeerde bedrijfsdoeleinden, behalve indien de informatie persoonlijke gegevens bevat die meer inhouden dan hoofdgegevens of gebruiksgegevens. Will Pharma B.V. is meer bepaald gerechtigd de inhoud van dergelijke berichten, inclusief ideeën, uitvindingen, blauwdrukken, technieken en deskundigheid die erin zijn vervat voor allerhande doeleinden te gebruiken, zoals de ontwikkeling, de productie en/of marketing van producten of diensten, en om die informatie zonder enige beperking te reproduceren en aan derden ter beschikking te stellen.

Internationale gebruikers

Deze website wordt gecontroleerd, beheerd en bijgewerkt door Will Pharma B.V. te Schiphol-Rijk, Nederland. De website is uitsluitend bestemd voor gebruik in Nederland. Will Pharma B.V. verleent geen enkele garantie dat de op deze website vermelde informatie ook juist is voor plaatsen buiten Nederland en, in het bijzonder, dat de producten en diensten daar in dezelfde vorm, in dezelfde mate of onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zullen zijn. Indien u zich buiten Nederland bevindt en toegang tot deze website hebt verkregen of van buiten Nederland gegevens hebt gedownload, mag u niet vergeten dat het tot uw verantwoordelijkheid behoort om de plaatselijke wetgeving na te leven.

Verkoop van Will Pharma B.V. Producten

Onze producten worden verkocht overeenkomstig de geldende versie van onze algemene voorwaarden voor verkoop en levering.

Contactpersonen

Mocht u problemen, vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met Will Pharma. Door de constante ontwikkeling van het internet zien wij ons verplicht om nu en dan onze privacyverklaring aan te passen. Wij behouden ons het recht voor om wanneer nodig wijzigingen aan te brengen.

Will Pharma B.V.
Beechavenue 6
1119 PT Schiphol-Rijk
Telefoon: +31(0) 20 497 66551